Üzgünüm lakin bu web sitesinde sağ tıklamya izin verilmiyor.

KVKK Aydınlatma Metni

BEST ÇELİK KAPI VE İNŞAAT MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KVKK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu olarak Best Çelik Kapı ve İnşaat Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde No: 21 38070 Melikgazi / Kayseri
Telefon: +90 352 321 36 26
E-posta: info@bestcelikkapi.com.tr

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket içi operasyonların yürütülmesi ve güvenliğin sağlanması

3. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Yöntemlerimiz

Aşağıdaki kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, işlenebilir ve saklanabilir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Satın alma bilgileri, sipariş detayları
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap bilgileri, fatura bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Güvenlik kamerası kayıtları

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından çeşitli kanallarla (web sitesi, çağrı merkezi, fiziksel formlar, vb.) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Meşru menfaatlerimiz gereği veri işlemenin zorunlu olması

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7. İletişim

Haklarınızı kullanmak için Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde No: 21 38070 Melikgazi / Kayseri adresine yazılı olarak veya info@bestcelikkapi.com.tr e-posta adresine başvurabilirsiniz. Başvurularınız, Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

Best Çelik Kapı ve İnşaat Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşır, bu konuda en üst seviyede tedbirler aldığımızı belirtmek isteriz.